Algemene voorwaarden

Eigenaar van de website

Ets Leonard
Rue d’Alleur, 55
4000 Rocourt
België
Btw: BE0417628748
info@etsleonard.com

Intellectuele eigendom en gedeponeerde merken

Website: © Ets Leonard, alle rechten voorbehouden.
Foto’s en illustraties: © Ets Leonard

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Websiteproductie en hosting

Globule Bleu SPRL
Content management – e-commerce en e-business software – e-commerce pakket, Business to Customers en Business to Business – web- en intranetontwikkeling – aangepaste ontwikkeling – marketingbureau – offline marketing.
Quai Mativa, 62
4020 Luik
Btw: BE0475155191
E-mailadres: info@globulebleu.com
Website: www.globulebleu.com

Web Hosting / Datacenter

De hosting van de website gebeurt door het bedrijf OVH.
SAS met kapitaal van 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-code 2620Z
Btw-nummer: FR 22 424 761 419
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk
Tel: +33 899 701 761 – Fax: +33 3 20 20 09 58
E-mailadres: support@ovh.com
Website: www.ovh.com

Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden betreffende de toegang tot de website

Ieder persoon (hierna ‘de gebruiker’) die zich toegang verschaft tot de voorliggende website (hierna ‘de website’) wordt verondersteld alle bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze website, uitgegeven door zijn eigenaar (hierna ‘de uitgever’) zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De website is te allen tijde en wereldwijd toegankelijk. De gebruiker die er verbinding mee maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wetgeving en/of de reglementeringen die van kracht zijn in het land waar hij/zij verblijft, of van waaruit hij/zij verbinding maakt met de website.

Wijzigingen van de huidige gebruiksvoorwaarden, de rechtsbevoegdheid en het toepasselijke recht

De huidige gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd door de uitgever. De geldende gebruiksvoorwaarden voor elk gebruik van de website zijn deze die op de website zijn gepubliceerd op het ogenblik dat de gebruiker de website raadpleegt. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de huidige gebruiksvoorwaarden brengt de geldigheid van de andere bepalingen van de huidige voorwaarden niet in het gedrang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Niettemin alle informatie van de website minutieus werd gecontroleerd, wordt er aan de gebruiker geen enkele garantie over de juistheid van de gegevens gegeven. In geen enkel geval kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie; evenmin kan de uitgever garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle inlichtingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid.

De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden, waarnaar hyperlinks van de website verwijzen of waarvan de website hyperlinks ontvangt.

Tot slot wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af in het geval een onderbreking van de service of een slechte werking van de site. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan oplopen als gevolg van zijn/haar bezoek aan de site of zijn/haar gebruik ervan.

Privacy en persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de reglementering inzake de wet op de bescherming van gegevens en ons privacybeleid.

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens op elk moment te raadplegen, verbeteren, bijwerken en laten verwijderen door een schriftelijke vraag te stellen via het adres: info@etsleonard.com